Điều khoản bảo mật

Các thông tin mà VLT thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng trang web này được sử dụng để giám sát việc sử dụng trang web và giúp phát triển trang web tốt hơn. Việc sử dụng này sẽ không dẫn đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ.

 

Một số trang trong trang web này có thể có phương án cho phép chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho VLT. Thông tin cá nhân bao gồm bất cứ dữ liệu nào liên quan đến một người đã nhận diện hoặc có thể nhận diện, như tên, tuổi, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư. 

Khi người sử dụng chuyển thông tin cá nhân thông qua trang web này, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin và dữ liệu cá nhân, loại yêu cầu và có thể biết thêm thông tin với mục đích đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. VLT không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với VLT, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho VLT. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà VLT yêu cầu.

 

Về đầu trang
http://vltme.com/