Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty Cổ phần Cơ Điện VLT phụ thuộc vào những điều khoản, điều kiện dưới đây và luật pháp liên quan của Việt Nam.
 


Quyền tác giả
Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các nội dung khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ Điện. Người truy cập được phép xem các nội dung trong trang web, trích dẫn nội dung bằng cách in ấn, tải về đĩa cứng và phân phát cho người khác chỉ với mục đích phi thương mại, cung cấp thông tin hoặc mục đích cá nhân. Bất kể nội dung nào từ trang web này đều không được sử dụng để bán hoặc phân tán để kiếm lợi và cũng không được chỉnh sửa hoặc đưa vào bất kỳ ấn  phẩm hoặc trang web nào khác, dưới dạng in ấn hoặc dạng điện tử, bao gồm cả việc đăng nội dung lên bất cứ trang web nào khác mà không có sự đồng ý trước của VLT. Các giấy phép hoặc quyền khác đều không được cấp bởi VLT.
Nhãn hiệu
Tất cả các nhãn hiệu được thể hiện trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo sự cấp phép của VLT và các thành viên liên kết..
Nội dung
Thông tin trên trang web này được biên soạn với sự tin tưởng cao độ nhưng chỉ dành cho các mục đích nghiên cứu thông tin tổng quát. Tuy chúng tôi nỗ lực duy trì thông tin cập nhật và chuẩn xác, nhưng chúng tôi không khẳng định hay bảo đảm theo bất kỳ cách thức nào về sự đầy đủ hoặc chính xác liên quan đến trang web, hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan trong trang web vì bất cứ mục đích gì.
Mọi thông tin trên trang web này không được xem là lời mời để đầu tư vào VLT. VLT và mọi nhân viên, nhà quản lý, và các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web được kết nối với nó, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mất đi lợi nhuận, các khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi giành quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với trang web này khi thích hợp mà không cần phải thông báo.

Các trang web được kết nối
Tại nhiều điểm trong trang web, người sử dụng có thể nhận được các kết nối đến các trang web khác liên quan đến một khía cạnh cụ thể. Điều này không có nghĩa là VLT có liên quan đến những trang web hay công ty sở hữu những trang web này. Dù VLT có ý định kết nối người sử dụng đến các trang web cần quan tâm, nhưng VLT  và các nhân viên, nhà quản lý, hoặc các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm gì đối với các trang web khác và thông tin chứa đựng trong đó – tất cả mọi thông tin, tài liệu đều chưa được VLT kiểm chứng.

 

Về đầu trang
http://vltme.com/